Tablice


Tablice w Pythonie również nazywane są listami.

Tablicę liczb można sobie wyobrazić jako zmienne ustawione w szereg. Każdej zmiennej jest przyporządkowany indeks, czyli oznaczenie jej miejsca w szeregu. Tablice mogą zawierać dane dowolnego typu. Poza tym nie ma ograniczeń (oprócz tych sprzętowych) dla rozmiaru tablic. Dostęp do danych w tablicy uzyskujemy poprzez indeks każdego elementu. Poniżej pokazano jak zbudować tablicę.

tablica = []
tablica.append(1)
tablica.append(2)
tablica.append(3)
print tablica[0] # wypisze 1
print tablica[1] # wypisze 2
print tablica[2] # wypisze 3

# wypisze kolejno 1, 2, 3
for x in tablica:
    print x

Próba wywołania elementu o nieistniejącym adresie wygeneruje wyjątek (czyli błąd).

tablica = [1,2,3]
print tablica[10]

Ćwiczenie

W tym ćwiczeniu dodasz liczby i napisy do odpowiednich tablic za pomocą metody "append". Dodaj liczby 1, 2 i 3 do tablicy liczby oraz słowa 'witaj' i 'swiecie' do tablicy napisy.

Zapisz także w zmiennej drugie imię z tablicy imiona używając do tego indeksowania. Zwróć uwagę na to, że indeksowanie w tablicach zaczyna się od 0, zatem pierwszy element w tablicy ma indeks 0, drugi 1 itd.


Copyright © learnpython.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy